hyfforddiant a chymwysterau

Rhowch hwb i'ch rhagolygon gyrfa gyda'r sgiliau a'r dysg cywir.

prifysgolion

Gall cael y cymwysterau ffurfiol cywir fod yn gam mawr tuag at gyrraedd y math o yrfa yr hoffech ei chael.

Mae dwy brifysgol yng Ngogledd Cymru - Glyndwr (yn Wrecsam) a Bangor - ac mae'r ddwy’n cynnig ystod eang o gyrsiau academaidd a galwedigaethol.

Edrychwch ar wefannau’r prifysgolion am fwy o wybodaeth.

colegau

Mae dau grŵp o golegau addysg bellach yng Ngogledd Cymru - Coleg Cambria (yng Ngogledd Ddwyrain Cymru) a Gwrp Llandrillo Menai (Gogledd Orllewin Cymru).

Fel ein prifysgolion, maent yn cynnig amrywiaeth fawr o gyrsiau - galwedigaethol ac academaidd. Ewch i’w gwefannau i gael mwy o wybodaeth.

darparwyr hyfforddiant eraill

Gall llawer o ddarparwyr hyfforddiant eraill yng Ngogledd Cymru eich helpu i gael y sgiliau sydd eu hangen arnoch.

ITeC yn Wrecsam, er enghraifft. Maen nhw wedi bod yn darparu hyfforddiant galwedigaethol ers nifer o flynyddoedd, ac yn darparu cefnogaeth i unigolion di-waith ac sy’n awyddus i wella eu sgiliau i gael gwaith.

Maent hefyd yn cefnogi pobl sydd eisoes mewn gwaith ac sydd â diddordeb mewn prentisiaethau, ac yn helpu cyflogwyr sy’n awyddus i uwchraddio sgiliau eu gweithlu.

Edrychwch ar eu gwefan am fwy o wybodaeth.

opus

Di-waith ond yn barod i weithio? Efallai y byddwch yn gymwys i gael help drwy'r prosiect OPUS.

Y nod yw helpu pobl 25 oed a hŷn i ddechrau gweithio, cael addysg a hyfforddiant unwaith ato, gan gynnwys help i gyrraedd a gadael cyfleoedd gwaith a allai fel arall fod yn rhy bell i ffwrdd.

Eisiau rhagor o wybodaeth?

CYSYLLTU A NI

trac

Dan 25 oed? Ddim mewn gwaith, addysg na hyfforddiant o unrhyw fath ar hyn o bryd? Efallai y byddwch yn gymwys i gael help drwy'r prosiect TRAC.

Dan arweiniad Grŵp Llandrillo Menai, y nod yw helpu pobl ifanc i gael y cyfleoedd am swyddi a sgiliau sydd eu hangen arnynt i roi hwb i'w rhagolygon hirdymor.

Eisiau rhagor o wybodaeth?

CYSYLLTU A NI

adnoddau dysgu STEM

Rydym wedi rhoi pecyn adnoddau ar-lein at ei gilydd i helpu i ysbrydoli disgyblion Cyfnod Allweddol 2 i ddysgu am bynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).

Bydd sgiliau STEM yn bwysig iawn i economi Gogledd Cymru dros y blynyddoedd nesaf, a datblygwyd y deunyddiau dysgu gyda help cyflogwyr lleol.

Os ydych yn weithiwr proffesiynol mewn addysg yn gysylltiedig â CA 2, yn darllen mwy am y Ddeddf ar wefan STEM.

DARLLENWCH FWY

mapio darpariaeth a chymorth i bobl ifanc 16-24 oed yng ngogledd cymru

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o'r gwasanaethau hyfforddiant a chymorth sydd ar gael yng Ngogledd Cymru i bobl 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Ei nod yw darparu cronfa ddata gymaradwy a rhanbarthol o gymorth a darpariaeth yn y rhanbarth a bwydo i mewn i ddatblygiad prosiect rhanbarthol NWEAB.

cael newyddion swyddi a sgiliau

Cofrestru i gael hysbysiadau e-bost.

DARLLENWCH MWY

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau