polisi preifatrwydd

Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod holl ddata ein hymwelwyr yn ddiogel. Isod fe welwch wybodaeth am ein polisi preifatrwydd a phethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt wrth ddefnyddio'r safle hwn.

Rydym ond yn casglu gwybodaeth a fydd yn ein helpu i:

• Roi profiad gwell i chi.

• Cysylltu â chi os ydych wedi gofyn i ni wneud hynny.

• Eich hysbysu am ddiweddariadau perthnasol a newidiadau i'r gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau a thrigolion yng Ngogledd Cymru os ydych yn tanysgrifio i'n newyddlenni neu’n lawrlwytho ein e-ganllawiau.

• Deall sut mae pobl yn defnyddio'r safle, fel y gallwn barhau i’w wella.

• Deall pa fathau o grwpiau cynulleidfa sydd â diddordeb yn y cynnwys.

• Gweini hysbysebion trwy Twitter a Google sydd wedi’u targedu ar gyfer eich diddordebau.sut rydym ni’n defnyddio eich gwybodaeth

Er mwyn darparu’r ystod lawn o wasanaethau i chi, weithiau bydd angen i ni gasglu gwybodaeth amdanoch chi, neu eich gweithgarwch ar y safle. Mae unrhyw wybodaeth a gasglwn yn cael ei defnyddio i:

• Wella cynnwys a dyluniad y wefan.

• Cysylltu â chi drwy ein newyddlenni i anfon gwybodaeth i chi am gefnogaeth bosibl ar gyfer eich busnes, a newyddion cysylltiol.

• Dangos hysbysebion trwy ail-farchnata Google pan fyddwch yn chwilio neu’n edrych ar gynnwys tebyg i’n gwefan.

• Dangos hysbysebion trwy hysbysebion penodol / ail-farchnata Twitter i ddangos cynnwys sy’n gysylltiedig â’ch diddordebau, neu gynnwys sy’n debyg i'r hyn yr ydych wedi edrych arno ar ein gwefan.

Rydym yn trin unrhyw wybodaeth bersonol (data y gellir ei ddefnyddio i’ch adnabod) yr ydych yn ei darparu, neu yr ydym yn ei derbyn gennych chi, yn unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998.

O dan y Ddeddf hon, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei chasglu gennych chi a’ch hysbysu ynglŷn â beth y defnyddiwn y wybodaeth ar ei chyfer.

Rydym wedi mabwysiadu polisïau diogelwch gwybodaeth i ddiogelu eich gwybodaeth ac i atal mynediad heb awdurdod i’r wybodaeth.

Mae ein gwefannau yn cynnwys dolenni i wefannau eraill, gan gynnwys adrannau'r llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus a sefydliadau eraill (preifat a gwirfoddol).

Dylai fod gan wefannau trydydd parti eu datganiad a chanllawiau preifatrwydd eu hunain ynghylch defnyddio 'cwcis'.

Dylech bob amser fod yn ymwybodol pan fyddwch yn symud i safle arall, a dylech ddarllen datganiad preifatrwydd y safleoedd hynny sy’n casglu gwybodaeth bersonol.

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau eraill ar gyfer marchnata, ymchwil marchnad neu ddibenion masnachol, ac nid ydym yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i unrhyw wefan arall.gwybodaeth a gesglir gennym

Pan fyddwch chi’n cysylltu neu’n cofrestru ar gyfer unrhyw un o’n gwasanaethau neu gynnwys ar lein – fel tanysgrifio ar gyfer rhestr bostio neu newyddlen, neu gyflwyno ffurflen – efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch i’n galluogi i ddarparu’r gwasanaeth rydych wedi gofyn amdano.

Gall hyn gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i'r canlynol: eich enw, cyfeiriad post, ffôn neu rif ffôn symudol, cyfeiriad e-bost, yn dibynnu ar y gwasanaeth yr ydych yn gofyn amdano.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni gan ddefnyddio system trydydd parti neu gyfryngau cymdeithasol efallai y byddwn yn casglu enw’r defnyddiwr a gwybodaeth broffil ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r cyfrif a ddefnyddir i gysylltu â Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Rydym hefyd yn defnyddio cwcis ac yn casglu cyfeiriadau IP gan ymwelwyr â'n gwefannau.mwy o wybodaeth ynglŷn â chwcis

Mae ‘cwci’ yn ffeil ddata bach y mae rhai gwefannau yn ysgrifennu i’ch gyriant caled pan fyddwch yn ymweld â hwy. Mae cwcis yn cael eu defnyddio'n eang ac yn aml yn gwella defnyddioldeb neu’n caniatáu i rai nodweddion weithio.

Mae'r wefan hon yn creu cwcis sesiwn dros dro sy'n caniatáu i’ch porwr gofio pa dudalennau rydych eisoes wedi ymweld â nhw.

Mae’r safle hefyd yn defnyddio cwcis i’n cynorthwyo i ddeall sut y mae ymwelwyr yn defnyddio’r safle (Google Analytics), i ddeall mwy am y mathau o ddefnyddwyr sydd â diddordeb yn y cynnwys (Google Analytics ‘Demographics and Interest’ reporting), a darparu hysbysebion sydd wedi'u teilwra ar gyfer diddordebau'r ymwelwyr (ail-farchnata Google Adwords a hysbysebion ail-farchnata Twitter).

Mae'r safle hefyd yn defnyddio rhai 'widgets' trydydd parti sy'n caniatáu i wahanol nodweddion sydd wedi eu hymgorffori weithio. Er enghraifft, ffrwd cyfryngau cymdeithasol.

Gall tudalennau gyda’r nodweddion hyn hefyd gyflwyno cwcis gan y trydydd partïon sy'n eu darparu. Gallwch edrych ar wefannau'r trydydd partïon i gael mwy o wybodaeth am eu cwcis.

Gallwch rwystro neu ddileu cwcis gan ddefnyddio eich porwr. Edrychwch ar y ddewislen 'help' yn eich porwr i gael gwybod sut i wneud hyn. Fodd bynnag, cofiwch efallai na fydd rhai nodweddion ar y wefan hon yn gweithio os byddwch yn gwneud hyn.

Gallwch hefyd atal Google Analytics rhag defnyddio eich data trwy osod Ychwanegyn Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Os ydych chi’n defnyddio Twitter, ynghyd ag addasu gosodiadau eich porwr i rwystro neu ddileu cwcis, gallwch ddewis peidio â derbyn hysbysebion wedi’u teilwra (fel y disgrifiwyd uchod yn yr adran ‘sut rydym ni'n defnyddio eich gwybodaeth') trwy newid gosodiadau eich cyfrif Twitter.

Darllenwch y dudalen hon ar wefan Twitter i gael cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i wneud hyn.pa mor hir yr ydym yn cadw gwybodaeth bersonol

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol ar ein systemau am gyhyd ag y mae ei angen ar gyfer y gwasanaeth yr ydych wedi gofyn amdano, ac yn ei ddileu pan fydd y diben hwnnw wedi cael ei ddiwallu.

Yn achos gwasanaeth gwybodaeth ar-lein, caiff eich gwybodaeth bersonol ei storio hyd nes na fyddwch yn dymuno parhau i dderbyn y gwasanaeth mwyach.newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

O bryd i’w gilydd, gellir diweddaru’r polisi preifatrwydd hwn, felly efallai y byddwch yn dymuno ei wirio bob tro y byddwch yn cyflwyno gwybodaeth bersonol i ni. Os nad ydych chi’n cytuno â'r newidiadau hyn, peidiwch â pharhau i gyflwyno gwybodaeth bersonol i ni.diwygiadau

Efallai y bydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn diwygio'r Telerau hyn ar unrhyw adeg trwy ddiweddaru'r hysbysiad hwn. Fe'ch cynghorir i ymweld â'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i adolygu'r Telerau cyfredol oherwydd eu bod yn rhwymol ar eich cyfer chi.

Gall rhai darpariaethau yn y Telerau hyn gael eu disodli gan hysbysiadau cyfreithiol penodol neu delerau a leolir ar dudalennau penodol ar wefan Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau