cynllun trafnidiaeth lleol

Mae'r Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd yn ddogfen statudol a baratowyd gan y chwe chyngor yng ngogledd Cymru.

Ei nod yw cefnogi twf economaidd yn y rhanbarth drwy helpu i ddarparu rhwydweithiau trafnidiaeth cynaliadwy ac effeithiol.

Mae'r cynllun yn mynd i'r afael â rhai materion allweddol ar gyfer gogledd Cymru, gan gynnwys:

- Yr angen am gysylltiadau trafnidiaeth cryf â gweddill y Deyrnas Unedig i gefnogi busnesau a swyddi.

- Y diffyg gwydnwch ar draws rhwydweithiau ffyrdd a rheilffyrdd i ddigwyddiadau wedi'u cynllunio a heb eu cynllunio, gan gynnwys tywydd eithafol.

- Yr angen am fynediad da i’r tair Ardal Fenter yng ngogledd Cymru.

- Y diffyg dewisiadau amgen ymarferol yn lle'r car i gael mynediad i safleoedd cyflogaeth allweddol a gwasanaethau eraill.

- Yr angen am gysylltiadau da o gefnffyrdd i ardaloedd gwledig, i helpu i gadw hyfywedd busnesau a chymunedau lleol.

lawrlwytho'r cynllun

Gallwch lawrlwytho 'crynodeb gweithredol' (fersiwn cryno sy'n cynnwys y pwyntiau allweddol) neu fersiwn llawn o’r cynllun.

Gallwch hefyd ofyn am ddogfennau ategol allweddol y cyfeirir atynt yn y cynllun, gan gynnwys atodiadau.

Cysylltwch â ni ac fe wnawn ni anfon y dogfennau sydd eu hangen arnoch chi - neu eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun sy'n gallu’ch helpu.

CYSYLLTWCH Â NI

get jobs and business news

Sign up for email alerts.

READ MORE

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau