cynllun prentisiaeth technegol horizon

horizon technical apprenticeship 2017

Mae Horizon yn gwmni ynni yn y DU sy’n datblygu cenhedlaeth newydd o orsafoedd ynni niwclear.

Mae’n bwriadu darparu o leiaf 5,400MW o gapasiti gorsaf bŵer newydd i’r DU, digon i ddarparu ynni mewn tua 10 miliwn o dai. Ac yn y broses, creu hyd at 850 o swyddi parhaol ym mhob safle ar Ynys Môn ac Oldbury.

Mae Horizon yn chwilio am bobl ifanc ar hyn o bryd a rhai sy’n ystyried ailhyfforddi i ymuno â’i Gynllun Prentisiaeth Technegol.

Mae’r cynllun yn cynnig profiad gwerthfawr a bydd yn helpu i sefydlu eich gyrfa yn y sector ynni niwclear, gan gynnig hyfforddiant a phrofiad ymarferol yn ogystal â chyfle i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ar draws amrywiaeth eang o feysydd technegol.

Mae’r cynllun yn gwneud yn fawr o’r darparwyr hyfforddiant rhagorol yma yng Ngogledd Cymru, gan weithio’n agos gyda Grŵp Llandrillo Menai ar safle Coleg Menai ym Mangor a Llangefni i ddarparu Prentisiaeth Dechnegol o ansawdd uchel.

Dros raglen o dair blynedd, bydd prentisiaid yn canolbwyntio ar bedair disgyblaeth peirianneg: Mecanyddol, Trydanol, Rheoli ac Offeryniaeth ac Eletroneg a Rhaglennu.

Gyda’r brentisiaeth byddwch yn gallu datblygu dealltwriaeth o’r sgiliau peirianneg ymarferol a thechnegol craidd sydd eu hangen i ddatblygu, gweithredu a chynnal y Wylfa Newydd, gan ennill cymwysterau ac achrediadau perthnasol.

Bydd hefyd yn rhoi mynediad i un o brosiectau mwyaf cyffrous y DU a’r cyfle i gael eich mentora gan unigolion blaenllaw o fewn y diwydiant.Oes gennych chi’r hyn sydd ei angen?

Mae Horizon yn chwilio am bobl sydd:

Wedi ennill neu’n rhagweld y byddant yn ennill 5 cymhwyster TGAU (neu gyfatebol) gradd A*- C, i gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth (Gwyddoniaeth Dwbl yn ofyniad lleiaf.

Wedi ymrwymo i ddysgu a datblygu sgiliau newydd

Dangos diddordeb mewn prosiectau ymarferol drwy hobïau, addysg neu ddatrys problem beirianneg ymarferol

Y gallu i lwyddo mewn prawf diogelwch a gwiriadau cyn-gyflogaeth eraill

O ganlyniad i hyn byddwch yn ennill cyflog hynod gystadleuol a chodiad cyflog blynyddol os byddwch yn perfformio'n dda bob blwyddyn. Byddwch hefyd yn gymwys i’r un buddion hyblyg â gweithwyr eraill yn Horizon, gan gynnwys 26 diwrnod o wyliau’r flwyddyn a nifer o ostyngiadau manwerthu a ffordd o fyw.

Yn ystod y brentisiaeth byddwch yn rhannu eich amser rhwng y coleg a lleoliadau gwaith. Yn y coleg byddwch yn cael cymysgedd o wersi theori yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau gweithdy ymarferol a bob blwyddyn byddwch yn ymwneud â dylunio, datblygu a chomisiynu prosiectau gan Horizon i gynnwys meysydd dysgu penodol neu fel rhan o heriau tîm a osodwyd gan sefydliadau allanol.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn trefnu lleoliadau gwaith gyda phartneriaid addas o fewn y diwydiant.

Bydd y profiadau y byddwch yn eu hennill tra ar leoliad yn eich caniatáu i gasglu tystiolaeth tuag at eich cymwysterau NVQ.

Ar ddiwedd y cynllun, rydym eisiau i chi gael y wybodaeth a’r sgiliau ymarferol ar gyfer eich gyrfa peirianneg.

Efallai y byddwch yn penderfynu dilyn gyrfa ym maes Cynhaliaeth, Cefnogaeth Dechnegol a Diogelwch neu Weithredoedd. Neu efallai y byddwch yn dewis parhau i astudio, gyda datblygiad pellach ar gael.

Gallech hyd yn oed fod yn arweinydd yn y dyfodol yn ein gorsaf bŵer neu weithio mewn gwahanol adrannau o fewn y busnes.

I fynegi diddordeb yn y Cynllun Prentisiaeth Dechnegol gallwch gysylltu â’r tîm gyrfaoedd yn careers@horizonnuclearpower.com neu ffonio llinell wybodaeth Wylfa Newydd ar 0800 954 9516.Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau