pam y dylai israddedigion i gyd ystyried linkedin

LinkedIn tips for students

Erbyn eu blwyddyn olaf o astudio, mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn meddwl o ddifrif am eu strategaeth ar gyfer dod o hyd i swydd ar ôl graddio.

Yn yr hen ddyddiau, y cam cyntaf fyddai anfon ffurflenni cais at ddarpar gyflogwyr.

A dyna fwy neu lai yr unig beth y byddai'n rhaid i gyflogwr ei ystyried wrth benderfynu pwy i gyfweld. Ceisiadau neu grynodebau.

Mae pethau wedi newid.

Mae braidd yn air-amleiriog, ond mae gennym i gyd 'frand' ar-lein y dyddiau hyn. Mae’r pethau yr ydym yn ei ddweud ac yn ei wneud ar-lein yn cael effaith ar sut mae pobl yn ein gweld - gan gynnwys darpar gyflogwyr.

Felly mae'n bwysig rheoli’r brand i helpu i wneud y gorau o'n siawns o lwyddo pan ddaw i chwilio am swydd ac uchelgeisiau gyrfa eraill.

ymrannu eich hunaniaeth ar-lein

Y tebygolrwydd yw, eich bod eisoes yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn eich bywyd y tu allan i’r gwaith.

Ac mae'n debyg na fyddwch yn awyddus i gyfeirio darpar gyflogwr i'r cynnwys hwnnw. A ydynt am weld eich cynnwys Instagram? Mae'n debyg na fyddent.

Rydych eisiau eu cyfeirio at yr agwedd sy'n canolbwyntio ar yrfa o'ch hunaniaeth ar-lein. Ac ar gyfer y rhan fwyaf o bobl, mae hynny'n golygu Linkedin.

Mae Linkedin yn llwyfan cyfryngau cymdeithasol enfawr gyda dros 227 miliwn o ddefnyddwyr. Ar yr olwg gyntaf, gall edrych ychydig yn hunanaddoliadol ac ... wel yn... ddifrifol.

“Onid dyna lle mae pawb yn gwneud eu hunain i edrych yn dda er mwyn ceisio cael swydd newydd?"

Roedd rhywun mewn gwirionedd wedi dweud hynny, ac mae'n wir y gallwch ganfod digon o frolio proffesiynol diymhongar yno.

Ond fel pob llwyfan cyfryngau cymdeithasol arall, byddwch yn cael yr hyn yr ydych yn rhoi mewn, ac mae eich profiad yn dibynnu ar sut yr ydych yn ei ddefnyddio a phwy yr ydych yn ymgysylltu â hwy.bydd cyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr ar linkedin

Mae mwy a mwy o gyflogwyr yn edrych ar ymgeiswyr am swyddi ar LinkedIn fel rhan o'u proses sifftio.

Gallant ddysgu llawer o edrych ar broffil - profiad gwaith, ymrwymiadau gwirfoddoli, cysylltiadau i enghreifftiau o waith, tystiolaeth ac arnodiadau ar gyfer sgiliau penodol.

Mewn geiriau eraill, gallant gael gwell dealltwriaeth o addysg person, gwerthoedd proffesiynol a diddordebau gyrfaol.

Ac efallai y bydd rhywun sydd â phroffil clychau-a-chwibanau yn cael eu gwahodd am gyfweliad cyn ymgeisydd tebyg gyda phroffil gwan - neu ddim proffil o gwbl.

Cymerwch olwg ar y cyflwyniad hwn i weld pam.

Mae’r hyn sydd gennych o bosibl i'w ennill o fod ar LinkedIn yn dibynnu ar y math o yrfa yr ydych yn gobeithio ei chael.

Os ydych am fod yn wyddonydd neu styntiwr, efallai y byddwch yn cael llai allan ohono na rhywun sydd eisiau gweithio ym maes marchnata, adnoddau dynol neu'r gyfraith.

Ond ni fydd proffil LinkedIn da yn gwneud unrhyw niwed – pa bynnag yrfa rydych yn gobeithio ei chael. Beth am gyfeirio cyflogwyr at eich proffil drwy ychwanegu dolen i'ch cais neu CV?adeiladu eich rhwydwaith

Yn ogystal â chefnogi eich ceisiadau am swyddi, gall LinkedIn eich helpu i ddod o hyd i gyfleoedd.

Mae hysbysebion am swyddi yn rhan bwysig o'r safle, ond peidiwch â disgwyl i gyfleoedd addas ymddangos o'r dechrau.

Y gamp yw adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau sy'n berthnasol i'r proffesiwn yr ydych am ddilyn.

Byddwch nid yn unig yn cael gwybodaeth, awgrymiadau gan y diwydiant a gwybodaeth gan y bobl hyn - byddwch hefyd yn dysgu am gyfleoedd.

Mae llawer o bobl yn rhannu swyddi gwag ymhlith eu rhwydweithiau, neu’n cyfeirio cydweithwyr i grwpiau LinkedIn lle mae swyddi’n cael eu hysbysebu’n rheolaidd.

Weithiau, mae mewn gwirionedd am bwy rydych yn ei adnabod.casgliad

Os ydych yn fyfyriwr israddedig sy’n meddwl o ddifrif am fywyd ar ôl y brifysgol, dylech yn sicr ystyried datblygu eich presenoldeb ar LinkedIn. Gorau po gyntaf.

Felly, pan ddaw'r amser i ffarwelio ag addysg, gobeithio y bydd gennych rwydwaith cryf o gysylltiadau i'ch helpu i gymryd y cam cyntaf ar yr ysgol yrfa.

Mae yna lawer o erthyglau da ar sefydlu proffil LinkedIn a'i gadw mewn cyflwr ardderchog.

Rhowch gynnig ar hwn i ddechrau.Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

yn chwilio am fwy o erthyglau?

DYCHWELWCH I'R BLOG

derbyn swyddi a sgiliau newyddion

Cofrestrwch ar gyfer rhybuddion e-bost.

DARLLENWCH MWY

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau