prosiectau allweddol

Dewch o hyd i wybodaeth am brosiectau sy’n llunio dyfodol Gogledd Cymru, gan greu swyddi a chyfleoedd busnes.

Lawrlwythwch ein ffeithluniau defnyddiol am drosolwg sydyn o bob prosiect.

wylfa newydd

Mae Wylfa Newydd, ar Ynys Môn, mewn lleoliad delfrydol ar gyfer cynhyrchu ynni niwclear carbon isel. Diolch i’r isadeiledd hanfodol, gweithlu niwclear medrus iawn a mynediad uniongyrchol at gyfleusterau oeri dŵr môr hanfodol.

Gallai cymaint â 24,000 o gwmnïau yng Nghymru elwa ar y gwaith o adeiladu'r safle newydd, gweithredu a dadgomisiynu hen safleoedd.

carchar gogledd cymru

Mae'r carchar yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd gan Lendlease a'u partneriaid yn y gadwyn gyflenwi, mae disgwyl i garchar Gogledd Cymru agor yn 2017.

Bydd y carchar yn hwb enfawr i economi a busnesau Gogledd Cymru – mae adeiladu ar ei ben ei hun yn fuddsoddiad o £212 miliwn.

Drwy gydol y prosiect, mae'r carchar yn cyflwyno cyfoeth o gyfleoedd cadwyn gyflenwi i fusnesau lleol.

gorsaf bŵer nwy wrecsam

Erbyn hyn mae Wrexham Power Limited yn cynnal ymgynghoriad statudol ar ei gynlluniau ar gyfer Canolfan Ynni Wrecsam, gorsaf bŵer newydd tyrbinau nwy cylch cyfun (CCGT) yn Stad Ddiwydiannol Wrecsam a'i gysylltiad nwy annatod.

Mae'r prosiect yn cynrychioli buddsoddiad o £300 miliwn a allai greu hyd at 800 o swyddi adeiladu dros dair blynedd...

...Yn ogystal â darparu 30 o swyddi lleol parhaol medrus iawn, a chyfle i wella'r cyflenwad pŵer i Stad Ddiwydiannol Wrecsam.

parc adfer

Ar ôl digwyddiad cwrdd â'r prynwr llwyddiannus iawn, bydd y gwaith o adeiladu’r cyfleuster adfer ynni yng Nglannau Dyfrdwy yn dechrau yn 2016.

Bydd y datblygiad o fudd i'r diwydiant adeiladu lleol, gyda hyd at 300 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu brig, yn ogystal â chyfleoedd lluosog o ran y gadwyn gyflenwi, a amcangyfrifir i fod oddeutu £14 miliwn.

Unwaith y bydd yn weithredol, bydd y cyfleuster hefyd angen gwasanaethau busnes lleol, o arlwyo a thirlunio, i lanhau ac offer swyddfa.

parc eco a chanolfan ynni ynys mon

Gorsaf biomas newydd arfaethedig yng Nghaergybi gyda thechnoleg unigryw Combined Food and Power.

Un o nifer o brosiectau seilwaith trawsnewidiol mawr ar draws Gogledd Cymru, gyda chyfleoedd gwaith a chadwyn gyflenwi sylweddol i bobl a busnesau yn lleol ac yn rhanbarthol.

Sbardun allweddol ar gyfer swyddi, twf economaidd a ffyniant.

morlyn llanw bae colwyn

Datblygiad Lagwn Pwer llanw Arfaethedig Newydd ym Mae Colwyn.

Un o nifer o brosiectau seilwaith trawsnewidiol mawr ar draws Gogledd Cymru, gyda chyfleoedd gwaith a chadwyn gyflenwi sylweddol i bobl a busnesau yn lleol ac yn rhanbarthol.

Sbardun allweddol ar gyfer swyddi, twf economaidd a ffyniant.

parc gwyddoniaeth menai

Bydd gwaith adeiladu Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) yn dechrau haf 2016, gyda chefnogaeth ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Bydd yn darparu cyfleoedd i gwmnïau lleol ymuno â chadwyni cyflenwi prosiect.

Bydd y parc gwyddoniaeth yn cynnig llawer o gyfleoedd dysgu a gyrfa o fewn y sectorau ynni a thechnoleg – gan baratoi'r ffordd i fentrau newydd gael eu lleoli yno.

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau