busnes, dwyieithrwydd ac addysg: digwyddiad i arddangos ymagwedd gydlynol yng ngogledd cymru

Gydag economi gogledd Cymru yn parhau i ehangu yn sgil buddsoddiad allanol a thwf mewnol, mae cefnogaeth ar gyfer sgiliau, a sgiliau dwyieithog a thrwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn hanfodol.

Digwyddiad a gynhelir yng ngwesty'r Deganwy Quay, LL31 9DQ, ddydd Iau 16 Chwefror 17:30-20:00

Mae cefnogaeth i gyflogwyr ledled gogledd Cymru a'r farchnad lafur presennol a'r dyfodol i gyfrannu tuag at ddatblygu'r economi drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg gyda chefnogaeth gan Addysg Bellach yn ganolog i hyn.

Mae hyrwyddo gweithlu dwyieithog o fewn gogledd Cymru yn bwynt gwerthu unigryw sy'n ychwanegu gwerth sylweddol, a bwriad y digwyddiad hwn yw helpu i hyrwyddo buddion y tair elfen hyn - Busnes, Dwyieithrwydd ac Addysg - i gyflogwyr a'r economi.

Cynhelir y digwyddiad mewn partneriaeth gyda Cholegau Cymru, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru yng ngwesty'r Deganwy Quay ar nos Iau 16 Chwefror, a'i fwriad yw hyrwyddo sut mae gogledd Cymru yn arwain y ffordd yn nhermau cydweithio i gefnogi'r iaith Gymraeg law yn llaw â busnes ac addysg.

Gan ddefnyddio enghreifftiau o ddau brosiect sylweddol bob pen i'r rhanbarth dangosir sut mae defnyddio'r iaith Gymraeg wedi rhoi cymorth cadarnhaol yn gyntaf wrth gwblhau'r Carchar newydd mwyaf yn y DU yn Wrecsam - CEM Berwyn; ac yn ail, datblygiad parhaus atomfa niwclear arfaethedig gwerth £12biliwn ar Ynys Môn, sef Wylfa Newydd.

Bydd Coleg Cambria yn cyflwyno law yn llaw ag uwch-swyddogion o CEM Berwyn ar sut y bydd un o'r prosiectau adeiladu mwyaf yng Nghymru a, bellach y carchar newydd mwyaf yn y DU, yn parhau i weithio gydag addysg bellach i gefnogi, hyrwyddo a datblygu'r iaith Gymraeg o fewn y cyfleuster.

Bydd Coleg Llandrillo Menai a Chyfarwyddwr Strategol Cymru ar gyfer Wylfa Newydd yn rhoi cyflwyniad ar sut mae'r iaith Gymraeg yn cefnogi, yn hyrwyddo ac yn datblygu sgiliau ar gyfer y gweithlu adeiladu a'r gweithlu gweithredol hirdymor cyn i'r gwaith adeiladu ffurfiol ar y safle gychwyn, yn amodol ar gymeradwyaeth cynllunio terfynol.

Mae'r digwyddiad yn gyfle i arddangos sut mae busnesau ac addysg bellach eisoes yn gweithio ar gefnogi'r iaith Gymraeg o fewn y gweithle a herio'r gynulleidfa ynghylch beth yw'r cyfleoedd i gefnogi a datblygu cyflogwyr eraill a'u gweithwyr wrth hyrwyddo a chynnal dwyieithrwydd o fewn economi sy'n tyfu ac yn datblygu.Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Trwy barhau i ddefnyddio’r safle, rydych yn cytuno i'r defnydd o’r cwcis. mwy o wybodaeth

Defnyddir cwcis ar y wefan hon i gasglu data ac i ddarparu’r profiad defnyddiwr gorau i chi. I ganfod mwy am y cwcis a sut i’w hanalluogi ar eich cyfrifiadur, cliciwch yma.

Cau